Technologia

Wiele firm oferuje obróbkę cieplną. My oferujemy więcej.

Oferujemy szeroki wachlarz usług obejmujących prawie wszystkie główne procesy obróbki cieplnej. Posiadamy najnowocześniejszy sprzęt laboratoryjny, niezbędny do wykonania pomiarów twardości, mikrotwardości oraz stężenia węgla.  Dysponujemy bardzo różnorodnymi zautomatyzowanymi lub obsługiwanymi ręcznie urządzeniami obróbczymi, pozwalającymi na prowadzenie testów pod kątem pękania komponentów narażonych na rozciąganie.

Jesteśmy w stanie spełnić Państwa potrzeby w bardzo praktyczny sposób. Oferujemy naszym klientom możliwość odbycia fachowych i szczegółowych konsultacji w zakresie studiów wykonalności wraz z omówieniem wszystkich aspektów ekonomicznych i kwestii bezpieczeństwa.  Najlepsza możliwa kombinacja materiałów i metod obróbki cieplnej to niezbędny warunek dla osiągnięcia, w możliwie najwyższym stopniu, wymaganych parametrów danego komponentu, takich jak twardość powierzchni, głębokość hartowania, trwałość, wytrzymałość rdzenia i odporność na zużycie.

Zakład w Dzierżoniowie oferuje następujące technologie:

Procesy cieplne

Technology

Wyżarzanie

Proces wyżarzania polega na nagrzaniu materiału do określonej temperatury, wygrzaniu w tej temperaturze a następnie powolnym chłodzeniu w atmosferze ochronnej lub na powietrzu. W zależności od parametrów procesu można rozróżnić wyżarzanie ujednorodniające, zupełne, normalizujące, sferoidyzujace, rekrystalizujące i odprężające.

W zakresie wyżarzania nasz zakład oferuje:

 • wyżarzanie normalizujące z powolnym chłodzeniem w atmosferze ochronnej
 • wyżarzanie rekrystalizujące w atmosferze ochronnej
 • wyżarzanie sferoidyzujące w atmosferze ochronnej
Technology

Odpuszczanie

Proces obróbki cieplnej polegający na nagrzewaniu uprzednio zahartowanej stali do określonej temperatury, wytrzymaniu i powolnym studzeniu na powietrzu. Celem odpuszczania jest usunięcie naprężeń powstałych podczas hartowania oraz zmiana właściwości fizycznych a przede wszystkim podniesienie udarności kosztem obniżenia twardości.

Możemy rozróżnić trzy rodzaje odpuszczania:

 • odpuszczanie niskie 150 – 250 °C, stosowane w celu zmniejszenia naprężeń hartowniczych. Nie wpływa znacząco na obniżenie twardości.
 • odpuszczanie średnie 250 – 450  °C, stosowane w celu zapewnienia znacznej wytrzymałości i sprężystości przy zachowaniu dostatecznej udarności i ciągliwości.
 • odpuszczanie wysoki 450 – Ac1 stosowane w celu znacznego zmniejszenia twardości i uzyskania dobrych własności plastycznych.
Technology

Hartowanie

Hartowanie jest zabiegiem cieplnym polegającym na nagrzaniu części stalowych do określonej temperatury ok. 850-950 temperatury 30–50°C powyżej temperatury Ac3, wytrzymaniu przez określony czas oraz późniejszym gwałtownym chłodzeniu w odpowiednio zdefiniowanym medium (np. woda, olej) w celu uzyskania większej twardości i wytrzymałości mechanicznej obrabianej stali. Po tak przeprowadzonym zabiegu materiał jest bardziej odporny na ścieranie. Celem hartowania jest wytworzenie struktury martenzytycznej i bainitycznej. Wyróżnia się hartowanie zwykłe, stopniowe, izotermiczne, powierzchniowe. W zależności od rodzaju hartowania mikrostruktura stali to martenzyt lub bainit.

Oferujemy hartowanie zwykłe, na które składa się wygrzewanie w atmosferze ochronnej z następnym chłodzeniem w oleju.

Technology

Utwardzanie wydzieleniowe

Proces utwardzania wydzieleniowego stosowany jest dla stali głównie nieżelaznych oraz stali austenitycznych, które nie wykazują przemian alotropowych. Proces ten składa z przesycania i starzenia.

Technology

Lutowanie twarde w próżni

Lutowanie twarde w próżni.

Polega na połączeniu elementów za pomocą materiału lutowniczego. Przygotowane elementy z naniesionym materiałem lutowniczym umieszczane są w piecu próżniowym i nagrzewane do temperatury lutowania (od 900 do 1200C) wyższej od temperatury likwidusu, wytrzymaniu w krótkim czasie (10min) oraz wolnym chłodzeniu do temperatury solidusu. W czasie procesu należy zachować odpowiedni poziom próżni. Lutowanie w piecu próżniowym może odbywać się również w atmosferze ochronnej, najczęściej atmosferze argonu.

Procesy cieplno-chemiczne

Technology

Węgloazotowanie

Polega na jednoczesnym wzbogacaniu warstwy wierzchniej elementu w węgiel i azot. Jest zmodyfikowanym procesem nawęglania, prowadzonym w niższej temperaturze (775 – 900°C)  i przez krótszy czas. Proces jest stosowany, aby zwiększyć odporność na zużycie wyrobów słabo obciążonych, o małych gabarytach.

Nasz zakład oferuje węgloazotowanie w wzbogaconej atmosferze nawęglającej.

Technology

Nawęglanie gazowe

Nawęglanie gazowe jest zabiegiem cieplno-chemicznym polegającym na nagrzaniu części stalowych do temp. 870 – 1000°C i wygrzewaniu ich w atmosferze nawęglającej. Celem nawęglania jest wzbogacenie warstwy wierzchniej w węgiel i w efekcie zwiększenie jej twardości a zarazem odporności na ścieranie przy zachowaniu ciągliwego rdzenia. Bezpośrednio po nawęglaniu najczęściej przeprowadza się hartowanie i odpuszczanie.

Oferujemy nawęglanie w atmosferze nawęglającej z następnym wyżarzaniem lub hartowaniem i odpuszczaniem.

Dodatkowe procesy

Technology

Montaż elementów przed lutowaniem

Proces zapewniający odpowiednie ustalenie elementów przed lutowaniem. Metody wykorzystywane w celu montażu:

 • zgrzewanie
 • heftowanie,
 • sczepianie za pomocą kulek
Technology

Kontrola połączeń lutowanych

Polega na ocenie wizualnej ciągłości lutowania za pomocą „gołego oka” lub takich urządzeń jak boroskop, endoskop lub sprawdzenie powierzchni pokrycia lutowania za pomocą metod RTG oraz USG.

Technology

Nakładanie warstw niklu

Służy w celu zapewnienia zwilżalności powierzchni w procesie lutowania materiałów zawierających cząstki aluminium i tytanu.

 • metoda piaskowania, za pomocą piaskarki z odpowiednim proszkiem niklowym.
 • metoda „nickel flashing” wg. AMS2451 polegającym na nakładaniu warstwy niklu na wybraną powierzchnię części.
Technology

Urządzenia do mycia

Jednym z najważniejszych elementów w procesach obróbki cieplnej jest mycie przed i po procesie. Hauck Heat Treatment to wie! Dlatego posiadamy na wyposażeniu dwa wysokowydajne urządzenia komorowe do mycia detali.

 • Cieffe WCF-8/2/E-R komorowe urządzenie myjące z dwoma zbiornikami do mycia detali przed procesem. Zaawansowana technologia zastosowanych środków myjących na bazie wody powoduje, że detale przed procesem są doskonale umyte co ma decydujący wpływ na jakość obróbki cieplnej przy jednoczesnym dbaniu o środowisko.
 • EMO VAIOCS S – wysokowydajne węglowodorowe urządzenie do mycia właściwego detali po procesie obróbki cieplnej.  Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami odtłuszczająco-myjącymi, co odgrywa zasadnicza rolę w kolejnych krokach produkcyjnych mając wpływ na jakość powierzchni finalnego produktu.
Technology

Piaskowanie

Posiadamy ręczną oraz automatyczną piaskarkę firmy MHG Strahlanlagen charakteryzująca się wysoką wydajnością i  bardzo dobrymi wynikami obróbki strumieniowej piaskowanych detali.

Technology

Prądy wirowe

Posiadamy również w pełni automatyczne urządzenie do kontroli pęknięć metodą prądów wirowych firmy BLUM.

Zakres zastosowania maszyny do testowania pęknięć obejmuje 100% testowanie komponentów o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa, takich jak wały napędowe, piasty kół lub tarcze hamulcowe. Nieniszczące testy prądami wirowymi są wykonywane przez pełne skanowanie polem elektromagnetycznym odpowiednich obszarów w celu wyeliminowania obecności pęknięć na detalach.

Technology

Prostowanie

Posiadamy dwie w pełni zautomatyzowane linie firmy MAE do prostowania okrągłych
i płaskich części, a także detale o złożonej geometrii (wały, profile). Obie linie wyposażone są w zintegrowany czujnik wykrywania pęknięć wewnętrznych.

 • siła nacisku 160kN
 • Długości obrabianych przedmiotów: 200-1000 mm
 • Waga obrabianych przedmiotów: 0,5-5 kg
 • Dokładność prostowania: do 0,01 mm
More information?
Leave your phone number and we will call you.